Authoring and Publishing Guidelines of Law & Justice Review

20.07.2020     Yazım ve Yayın Kuralları    

ENGLISH

The Journal of Law and Justice is an international peer-reviewed journal in publication twice a year. Articles to be published in the journal must comply with the following writing and publishing rules:

 1. The journal includes peer-reviewed articles in English, German and French. The articles that receive the positive opinion of at least two referees are submitted to the approval of the editorial board with the request for publication.
 2. The journal is published semi-annually (in January and July).
 3. Articles submitted to the journal must not have been previously published elsewhere or sent for publication. If published elsewhere, the copyright should belong to the author.
 4. The responsibility of the articles published in the journal in terms of language, science and the opinions put forward belongs to the authors.
 5. Articles should be sent to lawandjusticereview@taa.gov.tr adress
 6. Articles should be in accordance with scientific publication and writing formats in international standards.
 7. Articles should contain "Title" not exceeding 14 words, "Abstract" between 150-250 words and "Keywords" between 3-8 words. "Title, Abstract, Keywords, Introduction and Conclusion" sections should not be numbered in the articles. The title, summary and key words should also be written in Turkish and English beside the language that it has been written
 8. For in-text quotation and citation, the 4th edition of the OSCOLA reference style should be used and the footnote citation system should be preferred.
 9. The main parts of the articles and the bibliography should be written in 11 font size and the footnotes should be written in 9 fonts, the "Times New Roman" character should be used with 1 line spacing, the text should be justified, 2.5 cm page margins on all sides should be left.
 10. Articles should not be less than 3,000 words and more than 12,000 words, including the bibliography.
 11. The academic title of the author, name and surname should be written in capital letters and centered under the article title. The work place, name-surname and e-mail address of author should be stated in the footnote.
 12. The article author is notified by e-mail on whether the articles will be published or not.
 13. The royalties and review fees to be paid to the authors and referees are paid after the journal is published pursuant to Article 23 of the Turkish Justice Academy Publication Regulation. 20% of the royalty fee of a peer-reviewed article is paid to the referees.
 14. Two free journals are sent to the authors whose articles have been published in the journal.
 15. The copyright of all articles published in the journal belongs to the Turkish Justice Academy. Articles cannot be published elsewhere without showing the resource.
 16. The electronic version of the journal can be accessed at lawandjustice.taa.gov.tr/  

 

Ethics Committee Approval Form

In line with the decisions taken by the ULAKBİM TR Directory, "Ethics Committee Approval" is required for studies (research that requires data collection from participants using survey, interview, focus group work, observation, experiment, interview techniques) to be published as of 2020. In studies that require ethics committee approval the article, article submission form, and letter of undertaking & conveyance must be sent to lawandjusticereview@taa.gov.tr along with the Ethics Committee's approval document. Information about the approval (committee name, date, page number) should be included in the method section and also on the first page of the article. For the articles sent to our journal and requiring an ethics committee report, an ethics committee report should be obtained even if the data from 2020 and before were used.

If the article is not requiring ethics committee approval, this should be stated on the first page of the article.

Studies that require the approval of the Ethics Committee are as follows:

1. All kinds of research conducted with qualitative or quantitative approaches that require data collection from the participants by using survey, interview, focus group work, observation, experiment, interview techniques.

2. Use of humans and animals (including material/data) for experimental or other scientific purposes

3. Clinical studies on humans

4. Animal researches,

5. Retrospective studies in accordance with the law on the protection of personal data.

 

Additionally;

Stating that an “informed consent form” was taken in case reports,

Obtaining and specifying permission from the owners for the use of scales, questionnaires, photographs belonging to others,

Statement of compliance with copyright regulations for the ideas and works of art used

 

TÜRKÇE

Law and Justice Review Dergisi yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide yayımlanacak makalelerin aşağıda belirtilen yazım ve yayım kurallarına uygun olması gerekmektedir.

 1. Dergide İngilizce, Almanca ve  Fransızca dillerinde hakemli makalelere yer verilmektedir. En az iki hakemin olumlu görüşünü alan makaleler yayımlanması talebi ile yayın kurulunun onayına sunulur.
 2. Dergi, altı ayda bir (Ocak ve Temmuz aylarında) yayımlanmaktadır.
 3. Dergiye gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Eğer başka bir yerde yayınlanmışsa da, telif hakkı yazara ait olmalıdır.
 4. Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim ve ileri sürülen görüşler bakımından sorumluluğu yazarlara aittir.
 5. Makalelerin lawandjusticereview@taa.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 6. Makaleler, uluslararası standartlardaki bilimsel yayın ve yazı formatlarına uygun olmalıdır.
 7. Makalelerde 14 kelimeyi aşmayan “Başlık”, 150-250 kelime arası “Özet” ve 3-8 kelime arası “Anahtar Kelimeler” bulunmalıdır. Makalelerde “Başlık, Özet, Anahtar Kelimeler ile Giriş ve Sonuç” kısımlarına numara verilmemelidir. “Başlık, Özet ve Anahtar Kelimeler”in yazılan yabancı dilin yanı sıra Türkçe ve İngilizce da yazılması zorunludur.
 8. Metin içi alıntılama  ve kaynak gösterme için OSCOLA kaynak stilinin 4. Edisyonu kullanılmalı ve dipnot atıf sistemi tercih edilmelidir.
 9. Makalelerin ana bölümleri ve kaynakça 11, dipnotlar ise 9 punto ile yazılmalı, 1 satır aralığı ile "Times New Roman" karakteri kullanılmalı, metin iki yana yaslanmalı, sayfanın tüm kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
 10. Makaleler, kaynakça dâhil 3.000 kelimeden az, 12.000 kelimeden çok olmamalıdır.
 11. Yazarın akademik unvanı, adı ve soyadı, baş harfleri büyük olmak üzere makale başlığının altında ortalı olarak yazılmalıdır. Yazarın çalıştığı yer ismi ile elektronik posta adresi, adı ve soyadına ilişkin dipnotta belirtilmeli
 12. Makalelerin yayımlanıp yayımlanmayacağı, makale yazarına e-posta ile bildirilir.
 13. Yazar ve hakemlere ödenecek telif ve inceleme ücretleri, Türkiye Adalet akademisi Yayın Yönetmeliği’nin 23. Maddesi uyarınca dergi yayınlandıktan sonra yazara ödenir.Hakem denetiminden geçen bir makalenin telif ücretinin % 20’si hakemlere ödenir.
 14. Dergide yazısı yayımlanmış yazarlara ücretsiz iki adet dergi gönderilmektedir.
 15. Dergide yayımlanan tüm yazıların telif hakkı Türkiye Adalet Akademisine aittir. Makaleler, kaynak gösterilmeden başka bir yerde yayımlanamaz.
 16. Derginin elektronik versiyonuna “lawandjustice.taa.gov.tr/" adresinden ulaşılabilir.

Etik Kurul izin belgesi

ULAKBİM TR Dizin tarafından alınan kararlar doğrultusunda 2020 yılından itibaren yayımlanacak çalışmalar için (anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren araştırmalar) “Etik Kurul İzni” gerekmektedir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda makale, makale gönderim formu, taahhütname&temlikname ile birlikte ile birlikte Etik Kurul izin belgesinin de lawandjusticereview@taa.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. İzinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarihi, sayfa no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk sayfasında da yer verilmelidir. Dergimize gönderilen ve etik kurul raporu gereken makaleler için 2020 yılı öncesi veriler kullanılmış olsa dahi etik kurulu raporu alınması gerekmektedir.

Makalenin etik kurul izni gerektiren çalışma grubunda yer almaması durumunda da yine makalenin ilk sayfasında bu durumun belirtilmesi gerekmektedir.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir: 

 1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
 2. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması
 3. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar
 4. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
 5. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,

 

Ayrıca;
Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi
Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi